O nás

Chce­me vám dopriať ten prí­jem­ný pocit, kedy si vychut­ná­te espres­so plným dúš­kom, sprí­jem­ní­te si tak všed­ný deň a vaši zákaz­ní­ci sa budú do vašej pre­vádz­ky radi vracať.

Špič­ko­vá tech­no­ló­gia v spo­je­ní s

  • pra­vi­del­ným servisom,
  • správ­nou príp­ra­vou nápojov

zabez­pe­čí, že prá­ve vaša káva bude tým naj­lep­ším nápo­jom širo­ko ďaleko.

Ser­vis

V našej spo­loč­nos­ti nechý­ba špe­cia­li­zo­va­né ser­vis­né odde­le­nie, čo oce­ní­te v prí­pa­de potreb­nej opra­vy na vašich zaria­de­niach. Pro­stred­níc­tvom náš­ho pro­fe­si­onál­ne­ho ser­vis­né­ho tech­ni­ka zís­ka­te isto­tu, že o vaše zaria­de­nie bude posta­ra­né a záro­veň tým zabez­pe­čí­te ply­nu­losť cho­du vašej pre­vádz­ky aj pri nepred­po­kla­da­ných udalostiach.

Dizajn rie­še­ný na mieru

Na zákla­de pres­ných dizaj­no­vých para­met­rov poža­do­va­né­ho stro­ja La Mar­zoc­co, vie­me nadi­men­zo­vať pro­dukt tak, aby čo naj­viac spĺňal požia­dav­ky kli­en­ta, pris­pô­so­biť jeho fareb­nosť, prí­pad­ne zapra­co­vať dre­ve­né prv­ky a doplnky.

Ško­le­nia

Keď­že našou pri­ori­tou je, aby káva, kto­rá popu­tu­je v šál­ke k váš­mu zákaz­ní­ko­vi bola pri­pra­vo­va­ná kva­lit­ne a chu­ti­la výbor­ne, vie­me naučiť váš per­so­nál ako kávu správ­ne pri­pra­viť pro­stred­níc­tvom pro­fe­si­onál­nych akre­di­to­va­ných baris­tic­kých ško­le­ní v našej Ver­tic­cio Academy.