Referencie

Hotel Lom­ni­ca

Tatrans­ká Lomnica

Pri­pra­vi­li sme našla­pa­ný per­so­na­li­zo­va­ný kávo­var La Mar­zoc­co. Kli­ent má naozaj jed­no­du­chý vkus – uspo­ko­jí sa len s tým naj­lep­ším a my sme radi, že môže­me krá­čať po spo­loč­nej ces­te spo­lu s Hote­lom Lomnica.

Spustiť video

Reštau­rá­cia a
Viná­reň Franz Josef

Tatrans­ká Lomnica

Mies­to, kde si potr­pia na tom aj naj­men­šom detai­le je kávo­var La Mar­zoc­co neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou. Pre­po­je­nie znač­ky La Mar­zoc­co s kávou z Kuby je pros­te famóz­ne. Nechaj­te sa uná­šať zážitkom.

Kavia­reň Hentam

Bra­ti­sla­va

Malá štý­lo­vá kaviar­nič­ka, kto­rá ma na prvom mies­te kva­li­tu. A pre­to spo­je­nie kávo­va­ru La Mar­zoc­co GS3 s výbe­ro­vou kávou je to pra­vé ore­cho­vé. Prí­di­te si sprí­jem­niť váš deň.

Ver­tic­cio cof­fee & tea

Trna­va

Špe­cia­li­zo­va­ná pre­daj­ňa v his­to­ric­kom cen­tre Trna­vy si potr­pí na kva­li­tu, pre­to si zvo­li­li kávo­var La Mar­zoc­co GS3 MP so špe­ciál­nou úpra­vou pod­ľa požia­da­viek. Malý pro­fe­si­onál­ny kávo­var pri­pra­vu­je kávo­vé nápo­je na den­nej báze pre svo­jich zákazníkov.

Ver­tic­cio cof­fee & tea

Žili­na

Kávo­var La Mar­zoc­co GS3 AV bol jas­nou voľ­bou pri výbe­re zaria­de­nia aj v tej­to špe­cia­li­zo­va­nej pre­daj­ni, kto­rá sa nachá­dza v blíz­kos­ti cen­tra mes­ta Žili­na. Detai­ly kávo­va­ru boli dola­de­né tak, aby zapa­so­val do pro­stre­dia pre­daj­ne čo sa per­fekt­ne podarilo.

Výklad

Ban­ská Bystrica

Výklad je novo­ot­vo­re­ná nie­len kavia­reň v Ban­skej Bys­tri­ci. Jej kon­cept spá­ja výbe­ro­vú kávu, reme­sel­né pro­duk­ty od piva až po vína, či ume­nie a sve­to­vé maga­zí­ny. Na prvý pohľad vás prek­va­pí jedi­neč­ný indus­triál­ny inte­ri­ér s prv­ka­mi nos­tal­gie, a tiež La Mar­zoc­co LINEA CLAS­SIC AV, kto­rý si tu hneď našiel svo­je miesto.

Friš­ná káva

Det­va

V srd­ci Det­vi vyrá­stla malá rodin­ná pra­žia­reň. Venu­jú sa pra­že­niu výbe­ro­vých káv z celé­ho sve­ta. Zákaz­ní­ci majú mož­nosť si ju vyskú­šať vďa­ka kávo­va­ru La Mar­zoc­co Linea Mini.

For­haus­bar

Trna­va

For­haus­bar je ide­ál­nym mies­tom na oddych. Krás­ny výhľad na cen­trum mes­ta Trna­va dopl­ne­ný lahod­kou chu­ťou kávy z pro­fe­si­onál­ne­ho kávo­va­ru La Mar­zoc­co Linea PB doká­že zlep­šiť deň.

Chlieb a láska

Ban­ská Bystrica

Pre­daj­ňa kvás­ko­vé­ho chle­ba, slad­ké­ho a sla­né­ho peči­va z vlast­nej reme­sel­nej pekár­ne, lokál­nych mlieč­nych výrob­kov, pré­mi­ové­ho vína a výbe­ro­vej kávy s mož­nos­ťou pose­dieť pri šál­ke kávo­vých a mlieč­nych drinkov.

Kafe­té­ria

Žili­na

Kate­fé­ria v Žili­ne skrý­va lahod­nú kávu a boha­té raňaj­ky pod jed­nou stre­chou. Štý­lo­vý inte­ri­ér je dopl­ne­ný pro­fe­si­onál­nym kávo­va­rom La Mar­zoc­co Linea PB.

Šariš Park

Veľ­ký Šariš

Šariš Park je mies­tom plným špor­to­vých a rekre­ač­ných akti­vít. Prí­jem­ný pocit z pro­stre­dia je dopl­ne­ný lahod­ným jed­lom a kávou, kto­rá je pri­pra­vo­va­ná na talian­skej kla­si­ke kávo­va­re La Mar­zoc­co KB90

BE:CAFÉ

Lie­tav­ská Lúčka

La Mar­zoc­co GS3 AV v čier­nom pre­ve­de­ní vytvá­ra per­fekt­nú atmo­sfé­ru kavia­ren­ské­ho prostredia. 

SEVEN Res­tau­rant Cafe

Koši­ce

Pré­mi­ová reštau­rá­cia a tra­dič­ná kavia­reň umiest­ne­ná v seces­nej Národ­nej kul­túr­nej pamiat­ke. Dopraj­te si šál­ku sta­rost­li­vo pri­pra­ve­nej kávy na dizaj­no­vom kávo­va­re talian­skej iko­ny La Mar­zoc­co KB90

POINT Park­fo­od Kiosk

Koši­ce

Jedi­neč­ný exte­ri­é­ro­vý kiosk s auten­tic­ký­mi jed­la­mi pri­pra­vo­va­ný­mi na živom ohni, kde si môže­te vychut­nať lahod­nú kávu pri­pra­ve­nú na pro­fe­si­onál­nom kávo­va­re La Mar­zoc­co KB90

Kan­tí­na Piz­zé­ria & Piváreň

Lie­tav­ská Lúčka

Prí­jem­né pro­stre­die v pries­to­roch piz­zé­rie a pivár­ne len 5km od Žili­ny. Kan­tí­nu sme dozdo­bi­li talian­skou kla­si­kou v podo­be kávo­va­ru La Mar­zoc­co Linea Clas­sic S AV 2GR. Vďa­ka nemu si môže­te vychut­nať dáv­ku kofe­ínu aj na tom­to mieste.

Cot­ta­ge

Žili­na

Kavia­reň situ­ova­ná v byto­vom dome, tak­mer v cen­tre mes­ta Žili­na. Okrem kvás­ko­vé­ho peči­va, slad­kých kolá­čov a svie­žich drin­kov si zákaz­ník pochu­tí na lahod­nej káve pri­pra­ve­nej na kávo­va­re La Mar­zoc­co Linea Clas­sic. Ele­gant­ný dizajn kávo­va­ru doko­na­le zapa­dol do pro­stre­dia kaviarne.

Fon­ta­na cof­fee & bar

Koši­ce

Kavia­reň je sym­bi­ó­zou sta­ré­ho a nové­ho. Veľ­ký pries­tor his­to­ric­ké­ho mes­ta Koši­ce, kto­rý pre­me­ni­li na mies­to pre všet­kých. Kávo­var KB90 so svo­ji­mi ele­gant­ný­mi kriv­ka­mi doko­na­le zapa­dol do prostredia.