Oficiálny distribútor

La Mar­zoc­co na Slo­ven­sku. Nevá­haj­te nás kon­tak­to­vať a poskyt­ne­me Vám bliž­šie infor­má­cie o spolupráci.

Pozrieť ponuku

La Marzocco kávovar Hotel Lomnica

Kli­ent má naozaj jed­no­du­chý vkus – uspo­ko­jí sa len s tým naj­lep­ším a my sme radi, že môže­me krá­čať po spo­loč­nej ces­te spo­lu s Hote­lom Lomnica.

Spustiť video

O spo­loč­nos­ti
La Mar­zoc­co

Pre­čo prá­ve La Mar­zoc­co? Espres­so kávo­var je srd­com váš­ho pod­ni­ka­nia a prá­ve La Mar­zoc­co ponú­ka jedi­neč­nú filo­zo­fiu, neza­me­ni­teľ­ný talian­sky designbez­kon­ku­renč­nú tech­no­ló­giu, kto­rú oce­ňu­jú baris­ti na celom sve­te. La Mar­zoc­co ponú­ka širo­kú šká­lu kon­fi­gu­rá­cií espres­so kávo­va­rov, vďa­ka čomu spĺňa požia­dav­ky aj naj­ná­roč­nej­šie­ho zákazníka.

Viac o nás

Spo­loč­nosť La Mar­zoc­co, kto­rú v roku 1927 zalo­ži­li Giu­sep­pe a Bru­no Bam­bi, mala svo­je začiat­ky v talian­skej Flo­ren­cii, rodis­ku talian­skej rene­san­cie a domo­ve takých géni­ov, ako sú Leonar­do da Vin­ci, Miche­lan­ge­lo a Bru­nel­les­chi, kto­rí vytvo­ri­li nie­kto­ré z naj­sláv­nej­ších ume­lec­kých diel na svete. 

La Mar­zoc­co si zís­ka­lo reno­mé sve­to­vej jed­not­ky na trhu vďa­ka výro­be krás­nych, vyso­ko kva­lit­ných, vyni­ka­jú­co spra­co­va­ných a jedi­neč­ne navr­hnu­tých espres­so kávo­va­rov s veľ­kým dôra­zom na kva­li­tu a detail.

V roku 1939 spo­loč­nosť La Mar­zoc­co vyvi­nu­la a paten­to­va­la prvý kávo­var na sve­te s hori­zon­tál­ne ulo­že­ným boj­le­rom, kto­rý je v súčas­nos­ti prie­my­sel­ným štan­dar­dom. Jed­na­lo sa o prvú zo série ino­vá­cií, kto­ré neskôr nahra­dil sys­tém s dvo­j­itým boile­rom a satu­ro­va­ný­mi hlavami.

Tra­dí­cia a vášeň pri hľa­da­ní kva­li­ty a vyni­ka­jú­cej spo­ľah­li­vos­ti sú fak­to­ry, kto­ré boli vždy v pop­re­dí a uzná­va­né celou spoločnosťou.

Viac o nás

Rov­na­ko aj dnes vyso­ko špe­cia­li­zo­va­ný per­so­nál dohlia­da na všet­ky fázy výrob­né­ho pro­ce­su kaž­dé­ho jed­né­ho stro­ja. Všet­ky stro­je sú ruč­ne vyrá­ba­né na zákla­de požia­da­viek zákaz­ní­ka. Obrov­ské skú­se­nos­ti a pro­fe­si­onál­na hrdosť Giu­sep­pe Bam­bi­ho vďa­ka tomu­to stá­le žije“, a to aj po viac ako deväť­de­sia­tich rokoch.

Dodnes zostá­va La Mar­zoc­co reme­sel­ne vyrá­ba­jú­cou spo­loč­nos­ťou, kto­rá ponú­ka pokro­či­lé tech­no­ló­gie nie len svo­jim zákaz­ní­kom, ale aj celé­mu priemyslu.

La Marzocco kávovary

Špič­ko­vá tech­no­ló­gia v spo­je­ní s pra­vi­del­ným servisom, správ­nou príp­ra­vou nápojov a kva­lit­nou kávou zabez­pe­čí, že prá­ve vaša káva bude tým naj­lep­ším nápo­jom širo­ko ďaleko.